آزمون تصویری

رنگ قرمز را انتخاب کن
رنگ زرد را انتخاب کن
رنگ سبز را انتخاب کن
رنگ قرمز را انتخاب کن
رنگ ابی را انتخاب کن
رنگ ابی را انتخاب کن