مهارت های حرکتی درشت

مهارت های حرکتی درشت

1-کنترل گردن را دارد.(Required)
2-غلت میزند.(Required)
3-روی زمین میخزد.(Required)
4-چهار دست و پا میرود.(Required)
5-به طور صحیح روی زمین ، با پاهای دراز شده مینشیند.(Required)
6-به طور صحیح روی زمین ، دو زانو مینشیند.(Required)
7-به طور صحیح روی زمین ، چهار زانو مینشیند.(Required)
8-به طور صحیح روی صندلی مینشیند.(Required)
9- بدون کمک می ایستد(Required)
10-بطور مستقل راه میرود.(به جلو)(Required)
11-حرکت دست را به بالا انجام میدهد.(Required)
12-حرکت دستها را به پایین انجام میده.(Required)
13-حرکت دست ها را به جلو انجام میدهد.(Required)
14-بشین و پاشو انجام میدهد.(Required)
15-از پله بالا میرود.(Required)
16-بدون کمک می ایستد.(Required)
17-دو زانو می ایستد.(Required)
18-ر حالت دو زانو یک پا را جلو می آورد .(حالت پهلوانی)(Required)
19-دو زانو در جهات مختلف راه میرود.(Required)
20-با یک دست شیء را از فاصله ی نزدیک داخل سبد می اندازد.(Required)
21-با یک دست شیء را در جهات مختلف پرت میکند.(Required)
22-توپ را با دو دست پرتاب میکند.(Required)
23-توپ را با دو دست از فاصله نزدیک داخل سبد می اندازد.(Required)
24-توپ بزرگ را با دو دست از فاصله ی نزدیک میگیرد.(Required)
25-توپ بزرگ را با دو دست از فاصله ی دور میگیرد.(Required)
26-روی یک پا می ایستد.(Required)
27-روی پنجه راه می رود.(Required)
28-روی پاشنه راه می رود.(Required)
29-عقب عقب راه می رود.(Required)
30-به طرفین راه می رود.(Required)
31-حرکت دستها را به طرفین انجام میدهد.(Required)
32-حرکت دستها را به عقب انجام میدهد.(Required)
33-حرکت دستها را به صورت چرخشی انجام میدهد.(Required)
34-چمپاتمه میزند.(Required)
35-میدود.(Required)
36-توپ را از فاصله ی نزدیک شوت میکند.(پای برتر)(Required)
37-روی رد پا (نشانه)راه میرود.(Required)
38-روی یک مسیر باریک راه میرود .(Required)
39-روی دست ها راه میرود(در حالی که معلم پاهارانگه داشته است)(Required)
40-با یک دست شیء را از فاصله ی دور داخل سبد می اندازد.(Required)
41-توپ را با دوست به سمت معلم پرتاب میکند.(Required)
42-توپ را از فاصله دور داخل سبد می اندازد.(Required)
43-از روی ارتفاع جفت پا میپرد.(حداقل ۲۰ سانتی متر)(Required)
44-جفت پا درجا میپرد.(Required)
45-جفت پا به جلو میپرد.(Required)
46-از پله پایین می آید.(Required)
47-توپ را داخل دروازه شوت میکند.(Required)
48-لی لی میکند.(Required)
49-توپ را با دودست به بالا پرتاب میکند.(Required)
50-توپ را با دودست به طرفین پرتاب میکند.(Required)
51-توپ را با دودست به سمت عقب پرتاب میکند.(Required)
52-توپ کوچک را با دودست به از فاصله نزدیک میگیرد.(Required)
53-توپ کوچک را با دودست به از فاصله دور میگیرد.(Required)
54-جفت پا به طرفین میپرد.(Required)
55-جفت پا به عقب میپرد.(Required)
56-با سه چرخه پا میزند.(Required)
57-هنگام پریدن پاها را باز میکند.(Required)
58-بدنبال مورد قبلی با پریدن پاهای باز را بسته میکند.(Required)
59-توپ را به بالا پرت میکند و میگیرد.(Required)
60-توپ را به زمین میزند و میگیرد.(Required)
61-توپ را به دیوار میزند و میگیرد.(Required)
62-توپ را به طور متناوب با دست به زمین میزند.(Required)
63-در هنگام پرش به تناوب پاها را عقب و جلو میکند.(Required)
64-دوچرخه سواری میکند.(Required)
65-درجا میدود.(Required)
66-به طرفین لی لی میکند.(Required)
67-هنگام لی لی وسیله ای را با پا به جلو میبرد.(Required)
68-حرکت کلاغ پر را انجام میدهد.(Required)
69-طناب میزند.(Required)