مهارت های حرکتی (ظریف)

مهارت های حرکتی ظریف

1-دست را مشت میکند.(Required)
2-دست را باز میکند.(Required)
3-اشیاء را رها میکند.(Required)
4-اشیاء را بر تمام دست بر میدارد.(Required)
5-اشیاء را با انگشتان دست بر میدارد.(Required)
6-اشیاء را با ۳ انگشت (شست،اشاره،میانی) بر میدارد.(Required)
7-اشیاء را با انگشتان اشاره (سبابه)و شست بر میدارد.(Required)
8-کاغذ رابی هدف پاره میکند.(Required)
9-کاغذ را مچاله میکند.(Required)
10-خمیر بازی را مشت میکند.(Required)
11-با انگشتان دست ،خمیر بازی را تکه تکه میکند.(Required)
12-معکب ها را بصورت عمودی (۳ تا)میچیند.(Required)
13-معکب ها را بصورت عمودی (۸ تا)میچیند.(Required)
14-معکب ها را بصورت افقی (حداقل ۵ تا)میچیند.(Required)
15-میله های رنگی (پگ بورد)را بی هدف جا گذاری میکند.(Required)
16-حلقه ها را داخل میله جا گذاری میکند.(Required)
17-با مداد شمعی بی هدف خط خطی میکند(Required)
18-لگوهای درشت متصل به هم را از هم جدا میکند.(Required)
19-لگوهای ریز متصل به هم را از هم جدا میکند.(Required)
20-لگوهای درشت را به متصل میکند.(Required)
21-لگوهای ریز را به متصل میکند.(Required)
22-با انبر ذغالی اشیاء را بر میدارد.(Required)
23-با انبر میخی اشیاء را بر میدارد.(Required)
24-با آب پاش آب میپاشد.(با همه ی انگشتان)(Required)
25-با آب پاش آب میپاشد.(با تک تک انگشتان)(Required)
26-آشکال مختلف را بی هدف میچسباند.(Required)
27-زیپ را باز میکند.(Required)
28-زیپ را میبندد.(Required)
29-مهره های درشت را بی هدف نخ میکند.(Required)
30-مهره های ریز را بی هدف نخ میکند.(Required)
31-کارت دوخت با سوراخ های درشت را میدوزد.(بی هدف)(Required)
32-کارت دوخت با سوراخ های ریز را میدوزد.(بی هدف)(Required)
33-دکمه فشاری را باز میکند.(Required)
34--شیر آب را باز میکند.(Required)
35-شیر آب را میبندد.(Required)
36-درب شیشه (مثلا مربا)را میبندد.(Required)
37-درب شیشه (مثلا مربا)را باز میکند.(Required)
38-درب بطری را باز میکند.(Required)
39-درب بطری را میبندد.(Required)
40-با چاقوی پلاستیکی خمیر بازی را برش میزند.(Required)
41-با چاقو موز را میبرد.(Required)
42-با چاقو خیار را میبرد.(Required)
43-با اسفنج وایت برد را پاک میکند.(Required)
44-از مداد پاک کن استفاده میکند.(Required)
45-داخل اشکال ساده برجسته (با خمیر بازی)را با انگشت آغشته به گواش رنگ میکند.(Required)
46-داخل شابلون را با انگشت آغشته به گواش رنگ میکند.(Required)
47-روی خطوط را با انگشت آغشته به گواش رنگ میکند.(Required)
48-داخل اشکال کوچک را انگشت بزند .(انگشت گواشی)(Required)
49-داخل اشکال بزرگ را انگشت بزند .(انگشت گواشی)(Required)
50-داخل اشکال ساده برجسته (با خمیر بازی)را با مداد شمعی رنگ میکند.(Required)
51-داخل شابلون را با مداد شمعی رنگ میکند.(Required)
52-داخل اشکال کوچک را با مداد شمعی رنگ رنگ میکند(Required)
53-داخل اشکال بزرگ را با مداد شمعی رنگ رنگ میکند.(Required)
54-مداد را به درستی به دست میگیرد.(Required)
55-خطوط حلقوی بی هدف میکشد.(Required)
56-خط خطی بی هدف میکند.(Required)
57-خطوط راست عمودی به صورت بی هدف میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
58-خطوط راست افقی به صورت افقی بی هدف میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
59-گردی بزرگ بی هدف میکشد.(Required)
60-خطوط عمودی کوتاه میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
61-خطوط افقی کوتاه میکشد.(Required)
62-مقوا را بی هدف قیچی میکند.(Required)
63-کاغذ را بی هدف قیچی میکند.(Required)
64-داخل اشکال ساده برجسته (با خمیر بازی)و بامداد رنگ میکند.(Required)
65-داخل شابلون را بامداد رنگ میکند.(Required)
66-گردی کوچک میکشد.(Required)
67-خطوط منحنی میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
68-خطوط افقی طبق نمونه میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
69-خطوط عمودی طبق نمونه میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
70-خطوط کج طبق نمونه میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
71-خطوط منحنی طبق نمونه میکشد.(روی صفحه بدون خط)(Required)
72-روی صفحه بدون خط ٬ به صورت بی هدف نقطه بگذارد(Required)
73-نقاشی معلم را که به صورت نقطه چین است پر رنگ کند (نقاشی ها از ساده به پیچیده باشد)(Required)
74-روی صفحه بدون خط به صورت بزرگ و بی هدف بنویسد.(Required)
75-اشکال ساده هندسی را کپی میکند.(Required)
76-گردی به قطر ۲ سانتی متر را با مداد رنگی رنگ میکند.(Required)
77-چهارگوش ۲×۲ سانتی متر را با مداد رنگی رنگ میکند.(Required)
78-سه گوش به ضلع ۲×۱ را با مداد رنگی رنگ میکند.(Required)
79-روی صفحه خط دار، نوشته تو خالی را پر کند.(Required)
80-روی صفحه خط دار، نقطه چین ها را پر رنگ کند.(Required)
81-از روی نمونه روی صفحه خط دار بنویسد.(Required)
82-گره شال گردن را باز میکند.(Required)
83-دکمه معمولی را باز میکند.(Required)
84-دستمال را تا میکند.(Required)
85-دکمه فشاری را میبندد.(Required)
86-دکمه معمولی را میبندد.(Required)
87-کاغذ را تا میکند.(Required)
88-کاغذ را از روی خطوط مشخص تا میکند.(Required)
89-خطوط راست (پهن) را قیچی میکند.(Required)
90-خطوط راست (باریک) را قیچی میکند.(Required)
91-خطوط شکسته (پهن) را قیچی میکند.(Required)
92-خطوط شکسته (باریک) را قیچی میکند.(Required)
93-خطوط منحنی (پهن) را قیچی میکند.(Required)
94-خطوط منحنی (باریک) را قیچی میکند.(Required)
95-اشکال را قیچی میکند.(Required)
96-گره طناب را باز میکند.(Required)
97-گره دستمال را باز میکند.(Required)
98-گره بند کفش را باز میکند.(Required)
99-دستمال را گره ساده میزند.(Required)
100-طناب را گره ساده میزند.(Required)
101-بند کفش را گره ساده میزند.(Required)
102-بند کفش را به صورت پاپیونی گره میزند.(Required)