با سلام و احترام لطفا با پاسخ به پرسشنامه زیر ما را در بهبود فرآیند آموزش و توانبخشی یاری نمایید

1-رضایت از نحوه برخورد پرسنل با خانوادهضروری
2-رضایت از وضعیت آموزشی مرکزضروری
3-رضایت از وضعیت پیشرفت فرزندضروری
4-رضایت از جلسات مشاوره خانوادهضروری
5-رضایت از بهداشت و نظافت مرکزضروری