دسته‌بندی نشده

پرسشنامه شماره 3

فرم شماره 3

تست asq
1 -فرد نگرانی نیستم.
2 -بیشتر افرادي را که با آنها در تماس هستم، واقعاً دوست دارم.
3 -تخیل پردازي من بسیار قوي است.
4 -نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوك هستم.
5 -دیگران مرا فردي عاقل و محتاط می شناسند.
6 -اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
7 -معمولاً از جاهاي شلوغ گریزانم.
8 -جنبه هاي هنري و زیبایی شناسی براي من زیاد اهمیت ندارند.
9 -آدم مکاري یا زیرکی نیستم.
10 -ترجیح می دهم در طی هر کاري آزادي انتخاب داشته باشم تا اینکه هر کاري را با نقشه از پیش تعیین شده انجام دهم
11 -بندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
12 -من فردي مسلط، استوار و قاطع هستم.
13 -زندگی بدون عواطف و هیجانات قوي برایم جالب نیست.
14 -بعضی ها فکر می کنند که من فردي خودخواه و خودمحورم.
15 -سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
16 -در مواجه با دیگران همیشه نگران هستم که نکند مرتکب اشتباهی شوم.
17-در کار و تفریح عجله و شتاب ندارم.مرتکب اشتباهی شوم.
18-بر اموراتم مسلط هستم.
19-همکاري را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهیم.
20 -سخت گیر نیستم و مسائل را جدي نمی گیرم. .
21 -بندرت خود را بیش از حد درگیر مسائل می کنم.
22-اغلب تشنه هیجان هستم.
23-اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی (ذهنی)لذت می برم.
24-بدم نمی آید به استعدادم و کارهایی که انجام داده ام ببالم.
25-بخوبی می توانم کارهایم را طوري تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.
26-اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.
27 -هرگز از شدت خوشحالی از جا نپریده ام.
28-فکر می کنم آموزش مطالب متناقض به دانشجویان فقط به سردرگمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
29 -لازم است که رهبران سیاسی از جنبه هاي انسانی سیاست هاي خود آگاهی بیشتري داشته باشند.
30-در طول سالهاي گذشته بعضی وقت ها دست به کارهاي احمقانه اي زده ام.
31 -زود می ترسم.
32-از مصاحبت با دیگران چندان لذت نمی برم.
33-سعی می کنم که کلیه افکارم را در جهات واقع بینانه هدایت کنم و از تخیل و رؤیا پردازي اجتناب نمایم.
34 -فکر می کنم اغلب مردم زندگی داراي حسن نیت هستند.
35 -من کارهاي اجتماعی همچون راي دادن را جدي نمی گیرم.
36-خلقی (روحیه اي) با ثبات دارم.
37 -دوست دارم همیشه افراد زیادي دور و برم باشد.
38 -گاهی کاملا جذب (محو) موسیقی می شوم که به آن گوش می دهم.
39 -اگر ضرورت داشته باشد آمادگی دستکاري کردن (گول زدن) دیگران براي رسیدن به اهدافم را دارم.
40-وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگه می دارم.
41-گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
42-گاهی نمی توانم آنطور که باید و شاید قاطع باشم.
43 -بندرت هیجانات و عواطف قوي در خودم احساس می کنم.
44 -سعی می کنم در مقابل همه مؤدب باشم.
45 -گاهی آنطور که باید و شاید قابل اتکا و اعتماد نیستم.
46 -وقتی با دیگران هستم بندرت نگران خود هستم.
47-وقتی کاري را می کنم آنرا با اشتیاق انجام می دهم.
48 -فکر می کنم یادگرفتن سرگرمی جدید و مهارت پیدا کردن در انجام آن کار جالبی است.
49 -هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوشزد نمایم.
49 -هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوشزد نمایم.
50 -داراي اهداف روشنی هستم و براي رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
51-مقاومت در مقابل خواسته ها و هوس هایم برایم آسان نیست.
52-دوست ندارم تعطیلات خود را در جاهاي شلوغ و پرهیجان بگذرانم.
53-بحث هاي فلسفی برایم خسته کننده هستند.
54- ترجیح می دهم در مورد خودم و کارهایم (دستآوردهایم) حرف نزنم.
55- قبل از شروع هر کاري وقت زیادي را تلف می کنم.
56- احساس می کنم که می توانم با اغلب مشکلاتم مقابله کنم.
57- گاهی حالت سرخوشی و نشاط شدیدي را احساس می کنم.
58- فکر می کنم که قوانین و سیاستهاي اجتماعی بایستی مطابق با نیازهاي زمان که در حال تغییر است، تحول پیدا کنند.
59- در روشهایم سرسخت و لجوج هستم.
60- قبل از اینکه تصمیم بگیرم به همه جوانب کار فکر می کنم.
61- بندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
62- دیگران مرا به عنوان فردي گرم و صمیمی می شناسند.
63- من زندگی تخیلی فعالی دارم.
64- فکر می کنم اگر اجازه بدهی (امکان بدهی) بیشتر مردم از تو سوء استفاده می کنند.
65- سعی می کنم از آنچه اتفاق می افتد مطلع باشم و معمولا تصمیم هاي موثر و دقیق می گیرم.
66- دیگران مرا فردي عصبانی مزاج و تحریک پذیر می شناسند. (من به عنوان فردي که زود عصبانی میشود شناخته می شوم).
67- غالباً ترجیح می دهم که کارها را به تنهایی انجام دهم.
68- تماشاي باله و رقصهاي مدرن برایم خسته کننده است. (گوش دادن به موسیقی کلاسیک و سنتی برایم خسته کننده است.)
69- حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب بدهم.
70- فرد بسیار منظمی نیستم.
71- بندرت غمگین و افسرده هستم.
72- معمولا رهبري را در جمع هایی که جزو آن بوده ام به عهده داشته ام.
73- اینکه راجع به موضوعات چه احساسی دارم برایم مهم است.
74- برخی فکر می کنند من فردي حسابگر و خشک هستم.
75- بدهکاریهایم را سرموقع و کامل پرداخت می کنم.
76- گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.
77- کارهایم را به کندي ولی پیوسته و به مرور انجام می دهم.
78- هنگامی که راه درست انجام کاري را پیدا کنم آن روش را همواره در آن مورد ادامه می دهم.
79- حتی هنگامی که ابزار خشم منطقی است در بروز آن تردید دارم.
80- وقتی برنامه اي را براي بهبود وضعیت خودم شروع می کنم معمولاً بعد از چند روزآنرا کنار می گذارم.
81- مقابله با هوس هایم کار مشکلی نیست.
82- گاهی کارهائی را فقط براي سرگرمی و وقت تلف کردن انجام داده ام.
83- از حل جدول و معما لذت می برم.
84- بر این باورم که از بیشتر مردم بهتر هستم.
85- فرد فعالی (مولدي) هستم که همیشه کارم را کامل انجام می دهم.
86- هنگامی که تحت فشارهاي روحی زیادي هستم گاه احساس می کنم که دارم خورد می شوم.
87-شخص خوشحال و امیدواري نیستم.
88- معتقدم که هنگام تصمیم گیري در مسایل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی مان باشیم.
89- ما هرگز نمی توانیم براي افراد فقیر و سالمند کار زیادي بکنیم.
90- گاهی اول عمل می کنم بعد می اندیشم.
91- اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
92- اغلب مردم مرا فردي سرد و غیر صمیمی می شناسند.
93- دوست ندارم وقتم را با خیالپردازي تلف کنم.
94- فکر می کنم که اغلب مردمی که با آنها رابطه دارم درستکار و قابل اعتماد هستند.
95- غالب اوقات بدون آمادگی کافی درگیر کارها می شوم.
96- فردي حساس و دمدمی مزاج به حساب نمی آیم.
97- اگر براي مدت طولانی تنها باشم واقعا نیاز به دیگران را حس می کنم.
98- نقشهاي موجود در طبیعت مرا مبهوت می کنند.
99- کاملاً درست کار بودن در تجارب و کسب روش مناسبی نیست.
100- براي انکه بدانم چی کجاست ترجیح می دهم هر چیزي را در جاي خودش قرار دهم.
101- بعضی اوقات عمیقاً احساس پشیمانی و تقصیر می کنم.
102- غالباً در جلسات می گذارم دیگران بیشتر حرفها را بزنند.
103- به ندرت احساسات آنی خود توجه می کنم.
104- عموماً سعی می کنم شخص با ملاحظه و منطقی باشم.
105- گاهی در بازیهاي تک نفره (با خودم) تقلب می کنم.
106- اگر دیگران سر به سر من بگذارند و با من شوخی کنند زیاد ناراحت نمی شوم.
107- اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژي هستم.
108- اغلب غذاهاي جدید و ناآشنا را امتحان می کنم.
109- اگر کسانی را دوست نداشته باشم برایم مهم نیست که متوجه شوند.
110- براي رسیدن به اهدافم جدیت می کنم.
111-موقع خوردن غذاي مورد علاقه ام میل دارم خیلی بخورم.
112- سعی می کنم فیلمهاي ترسناك و تکان دهنده را نبینم.
113- گاهی هنگامیکه دیگران درباره موضوعات بسیار انتزاعی (ذهنی) و نظري صحبت می کنند حوصله ام سر میرود.
114- سعی می کنم شخص متواضع و فروتنی باشم.
115- برایم مشکل است خودم را مجبور به انجام وظایفم کنم.
116- در مواقع حساس و بحرانی خونسردي خود را حفظ می کنم.
117- بعضی از اوقات احساس خوشحالی بیش از حد می کنم. (انگار قند در دلم آب می کنند).
118- معتقدم که هر جامعه اي داراي باورهاي صحیح و غلط خاص خود است، که براي خود آن جامعه داراي اعتبار و ارزش است.
119- با افرادي که در خیابان ها گدائی می کنند هیچگونه احساس همدردي ندارم.
120- همیشه قبل از دست زدن به عملی پیامدهاي آنرا در نظر می گیرم.
121- بندرت نگران آینده می شوم.
122- واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
123- از تمرکز بر یک موضوع خیالی، و بررسی تمام احتمالات ممکن و شاخ و برگ دادن به آن لذت می برم.
124- وقتی شخصی کاري را برایم انجام می دهد به نیت پنهانی او شک می کنم.
125- به قضاوتهاي صحیح و دقیق خود افتخار می کنم.
126- اغلب از افرادي که باید با آنها در ارتباط باشم، خوشم نمی آید.
127- کارهایی را ترجیح می دهم که به تنهائی آنها را انجام دهم و دردسر تماس با دیگران را نداشته باشم.
128- شعر تقریباً اثري روي من ندارند.
129- از اینکه دیگران فکر کنند فرد متظاهري هستم متنفرم.
130- فکر نمی کنم که هیچوقت بتوانم آدم منظمی بشوم.
131- هنگامی که اشتباهی صورت گیرد خودم را سرزنش می کنم.
132- سایر افراد غالباً براي تصمیم گیري به من نگاه می کنند.
133- تجارب هیجانی و احساسی گسترده و گوناگونی به من دست می دهد.
134- دیگران مرا به عنوان فردي دست و دلباز نمی شناسند.
135- وقتی من تعهدي می دهم همیشه آنرا اجرا می کنم.
136- اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
137- سرعت عمل و سرحالی من به اندازه سایرین نیست.
138- ترجیح می دهم که وقتم را در محیطهاي آشنا صرف کنم.
139- وقتی به من توهین شود سعی می کنم آنرا ببخشم و فراموش کنم.
140- حس نمی کنم که با فشار دیگران به پیش می روم.
141- من بندرت تسلیم خواسته هاي آنی خود می شوم.
142- همیشه براي کار آماده ام.
143- از حل کردن معماهاي پیچیده لذت می برم.
144- نظرم نسبت به خودم بسیار مثبت است.
145- وقتی کاري را بدست می گیرم تقریبا همیشه آنرا به پایان می رسانم.
146- غالبا تصمیم گیري براي من مشکل است.
147- خودم را فردي خیلی سرحال و سرزنده نمی دانم.
148- معتقدم که وفاداري به اصول و ایده آلهاي شخصی (داشتن تعصب هاي خاص) بسیار مهمتر از آزاد اندیشی و نداشتن تعصب است.
149- نیازهاي انسانی باید همیشه مقدم بر ملاحظات اقتصادي باشد.
150- غالباً کارهایم را بدون برنامه ریزي زمانی انجام می دهم.
151- غالباً نگران این هستم که مبادا کارها مطابق برنامه یا به درستی پیش نرود.
152- براي من لبخند زدن و دوستانه رفتار کردن با غریبه ها آسان است.
153- اگر احساس کنم که ذهنم به سمت خیال پردازي کشیده می شود معمولاً خود را مشغول کرده و ذهن خود را بر روي کاري یا فعالیتی متمرکز می کنم.
154- اولین واکنش من نسبت به افراد این است که به آنها اعتماد کنم.
155- به نظر نمی رسد که در هیچ کاري کاملاً موفق باشم.
156- خیلی طول می کشد تا من از کوره در بروم (عصبانی بشوم).
157- ترجیح می دهم که تعطیلاتم را در یک محل تفریحی شلوغ بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده.
158-بعضی از انواع موسیقی برایم بسیار جالب و پر کشش هستند.
159- گاهی با زرنگی، دیگران را وادار می کنم کاري را که من می خواهم انجام دهند.
160- تا حدي مشکل پسند و دقیق هستم.
161- من خودم را دست کم می گیرم.
162- ترجیح می دهم که براي خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم.
163- بندرت متوجه احساسات و عواطف حاصل از وضعیتهاي مختلف می شوم.
164- اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
165- من بشدت پایبند اصول اخلاقی خود هستم.
166- در حضور رؤسایم و یا سایر بزرگان راحت هستم.
167- من غالباً شخص عجولی به نظر می رسم.
168- گاهی فقط به منظور ایجاد تنوع در زندگی تغییراتی در محل اثاثیه خانه ایجاد می کنم.
169- اگر شخصی دعوا را شروع کند من آماده دعوا کردن هستم.
170- تلاش می کنم آنچه را می توانم بدست آورم.
171-گاهی از پرخوري بیمار می شوم.
172- هیجانات ناشی از سوار شدن در چرخ فلکهاي سریع را بسیار دوست دارم.
173- علاقه اي به تامل و تفکر جدي درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
174- صرفنظر از اینکه دیگران چه وضعیت و شرایطی دارند، احساس نمی کنم که از بقیه بهتر باشم.
175- وقتی کاري بسیار مشکل می شود، تمایل پیدا می کنم که کار جدیدي را شروع کنم.
176- بخوبی می توانم خود را در یک بحران اداره کنم.
177- خوشحال، بشاش و داراي روحیه خوبی هستم.
178- خودم را روشن فکر می دانم (داراي سعه صدر هستم) و به نحوه زندگی دیگران، هر اندازه که متفاوت باشد احترام می گذارم.
179- معتقدم که تمام انسانها شایسته احترام هستند.
180- بندرت عجولانه تصمیم می گیرم.
181- نسبت به اکثر افراد داراي ترسهاي کمتري هستم.
182- با دوستانم وابستگی عاطفی قوي (مستحکم) دارم.
183- در کودکی بندرت از بازیهایی که جنبه نمایشی و تخیلی داشتند خوشم می آمد.
184- معمولاً در مورد افراد خوش بین و خوش باورم.
185- شخص بسیار قادر و توانایی هستم.
186- گاهی شخص بداخلاق و ترشرو هستم.
187- معمولاً گردهمائی اجتماعی برایم کسل کننده هستند.
188- بعضی اوقات وقتی شعري را می خوانم یا یک کار هنري را تماشا می کنم، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.
189- گاهی افراد را به تملق و یا زور وادار به انجام خواسته ام می کنم.
190- من در رابطه با تمیزي وسواس ندارم.
191- بعضی اوقات زندگی سرد و نا امید کننده به نظرم می رسد.
192- در گفتگوها بیشترین سهم از صحبت کردن را دارم.
193- هم حسی با دیگران برایم آسان است. (می توانم آنچه را دیگران احساس می کنند، من هم همانطور احساس می کنم).
194- خود را شخصی خیر و نیکوکار می دانم.
195- براي جلوگیري از دوباره کاري سعی می کنم کارهایم را با دقت انجام دهم.
196- اگر درباره کسی حرف بدي زده باشم و یا کار خلافی انجام داده باشم، برایم مشکل است دوباره با آن فرد روبرو شوم.
197- زندگی و رویدادهاي برایم سریع می گذرد.
198- براي مرخصی ترجیح می دهم به محلهاي آشنا بروم.
199- سرسخت و لجوج هستم.
200- تلاش می کنم که هر کاري را به نحو احسن انجام دهم.
201- گاهی کارهایم را بدون تأمل انجام می دهم و بعد پشیمان می شوم.
202- رنگهاي روشن و چیزهاي پر زرق و برق مرا به خود جلب می کند.
203- من کنجکاویهاي روشنفکرانه فراوانی دارم.
204- ترجیح می دهم به جاي خودم دیگران را تمجید و ستایش کنم.
205- آنقدر کارهاي ریز و کوچک براي انجام دادن دارم که گاهی تمام آنها را ندیده می گیرم.
206- حتی وقتی به نظر می رسد همه کارها اشتباه شده، باز هم می توانم تصمیمات خوبی بگیرم.
207- بندرت از لغاتی مثل ((فوق العاده)) و ((عالی)) برای توصیف تجربیاتم استفاده میکنم.
208- فکر می کنم اگر فردي در سن 25 سالگی اش نداند که به چه چیز معتقد است، داراي مشکلی است.
209- من با افرادي که به خوشبختی خودم نیستند همدردي می کنم.
210- وقتی می خواهم به یک سفر کوتاه بروم، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه ریزي می کنم.
211- گاهی اوقات فکرهاي ترسناك به ذهنم می رسد.
212- نسبت به افرادي که با آنها کار می کنم علاقه شخصی پیدا می کنم.
213- برایم مشکل است که به آسانی به ذهن یا فکرم اجازه دهم تا بدون کنترل یا هدایت در هر جهتی که خواست برود.
214- اعتقاد خوبی به فطرت انسان دارم.
215- در کارم، شخصی کارا و موثر هستم.
216- حتی یک اذیت و آزار کوچک مرا عاجز می کند.
217- از میهمانیهاي شلوغ خوشم می آید.
218- از خواندن اشعار حاوي احساسات و تصورات، بیشتر از داستان لذت می برم.
219- به زیرکی خود در اداره کردن افراد افتخار می کنم.
220- وقت زیادي را براي پیدا کردن چیزهایی که در سرجایشان نگذاشته ام صرف می کنم.
221- غالبا وقتی کارها درست پیش نمی روند، دلسرد می شوم و خود را می بازم.
222- پذیرش مدیریت براي من کار ساده اي نیست.
223- چیزهاي غریب مثل: بوهاي خاص و یا نام مکانهاي دور، می تواند در من حالات احساسی شدیدي بوجود بیاورد.
224- اگر بتوانم براي کمک به دیگران حاضرم کار خود را رها می کنم.
225- فقط در شرایطی که واقعاً بیمار باشم، کارم را تعطیل می کنم.
226- وقتی از افراد آشنا کارهاي احمقانه سر می زند، براي آنها ناراحت می شوم.
227- شخص بسیار فعالی هستم.
228- براي رفتن به محلی، همیشه از مسیر یکسانی استفاده می کنم.
229- اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
230- من فردي معتاد به کار هستم.
231- همیشه قادرم احساساتم را کنترل کنم.
232- دوست دارم در رویداد ورزشی همراه و همگام جمعیت باشم.
233- داراي طیف وسیعی از علائق ذهنی (فکري) هستم.
234- انسانی والا و برتري هستم.
235- شخص بسیار منظم و مرتبی هستم.
236- از نظر عاطفی کاملاً با ثبات و متعادل هستم.
237- زود به خنده می افتم.
238- معتقدم نظام اخلاقی جدیدي که آسان گیري (تساهل) در انجام امور را توصیه می کند اصلاً اخلاق حساب نمی شود.
239- بیشتر ترجیح می دهم فرد رحیم و بخشنده اي باشم تا عادل.
240- همیشه قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم.