دسته‌بندی نشده

پرسشنامه اول

فرم شماره 1

لطفا زیر را با دقت مطالعه بفرمایید و به گزینه ها پاسخ دهید
تعداد فرزندان(Required)
تحصیلات(Required)

سوالات

وقتي تغییري رخ مي دهد، مي توانم خودم را با آن سازگار کنم.(Required)
حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمي ام با او در زمان استرس به من کمک مي کند .(Required)
وقتي راه حل روشني براي مشکلاتم وجود ندارد، گاهي تقدیر مي تواند کمک کند .(Required)
مي توانم براي هر چیزي که سر راهم قرار مي گیرد، چاره اي بیندیشم.(Required)
وقتي با مشکلي رو به رو مي شوم سعي میکنم جنبه هاي خنده دار آنها را هم ببینم.(Required)
موفقیت هایي که در گذشته داشته ام چنان اطمیناني در من ایجاد کرده اند که میتوانم با چالش ها و مشکلات پیش رو برخورد کنم .(Required)
لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوي تر شدنم مي شود.(Required)
معمولا پس از بیماري، صدمه و دیگر سختي ها به حال اولم بر مي گردم(Required)
معتقدم در هر اتفاق خوب یا بدي، مصلحتي نهفته است.(Required)
در هر کاري بیشترین تلاش را مي کنم و به نتیجه هم کاري ندارم.(Required)
معتقدم به رغم وجود موانع، مي توانم به اهدافم دست یابم(Required)
حتي وقتي اوضاع ناامید کننده مي شود مأیوس نمي شوم.(Required)
در لحظات استرس زا و بحران، مي دانم براي کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم(Required)
وقتي تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمي دهم و درست فکر مي کنم(Required)
ترجیح مي دهم خودم مشکلاتم را حل کنم تا این که دیگران همه تصمیم ها را بگیرند(Required)
اگر شکست بخورم به راحتي دلسرد نمي شوم(Required)
وقتي با چالشها و مشکلات زندگي دست و پنجه نرم میکنم، خود را فردي توانا مي دانم(Required)
در صورت لزوم مي توانم تصمیم هاي دشوار و غیرمنتظره اي بگیرم که دیگران را تحت تأثیر قرار مي دهد.(Required)
مي توانم احساسات ناخوشایندي چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم(Required)
در برخورد با مشکالت زندگي، گاهي الزام میشود صرفا براساس حدس وگمان عمل کنم.(Required)
در زندگي یک حس نیرومند هدفمند دارم .(Required)
حس مي کنم بر زندگي ام کنترل دارم.(Required)
چالش هاي زندگي را دوست دارم(Required)
بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو، براي رسیدن به هدفم تلاش مي کنم(Required)
به خاطر پیشرفت هایم به خود مي بالم(Required)