مهارت های اجتماعی

مهارت های اجتماعی

1-با دستور و همراهی با راهنمایی به مدت یک تا سه ثانیه نگاه میکند.(Required)
2-با دستور به مدت یک تا سه ثانیه نگاه میکند.(Required)
3-با دستور شیی خاص را میگیرد.(Required)
۴-با دستور شی خاص را به مربی میدهد.(Required)
۵-با دستور به پیام پاسخ میدهد.(بشین،پاشو،و...)(Required)
۶-با دستور و همراه با راهنمایی به مدت یک تا سه ثانیه به کودکان دیگر نگاه میکند.(Required)
۷-با دستور به مدت یک تا سه ثانیه به کودکان دیگر نگاه میکند.(Required)
۸-با دستور شیء خاص رااز جعبه اسباب بازی بر میدارد.(Required)
۹-با دستور شیء خاص را به کودک دیگر میدهد.(Required)
۱۰-زباله را در سطل زباله می اندازد.(Required)
۱۱-کیف و لباس خود را در جای مخصوص میگذارد.(Required)
۱۲-وسایل را پس از استفاده سر جای خود میگذارد.(Required)
۱۳-اشیاء را با اشاره نشان میدهد.(Required)
۱۴-با دستور و همراه با راهنمایی بیشتر از سه ثانیه نگاه میکند.(Required)
۱۵-با دستور کودک را لمس میکند.(Required)
۱۶-با حالت های صورت منظور خود را بیان میکند.(Required)
۱۷-با حالت های دست و منظور خود را بیان میکند.(Required)
۱۸-با دستور بیشتر از سه ثانیه نگاه میکند.(Required)
۱۹-حالت احساس لبخند را نشان میدهد.(Required)
۲۰-حالت احساس خنده را نشان میدهد.(Required)
۲۱-حالت احساس اخم را نشان میدهد.(Required)
۲۲-حالت احساس گریه را نشان میدهد.(Required)
۲۳-کلمات من و شما را با اشاره و بیان نشان میدهد.(Required)
۲۴-اسم خودش را بیان میکند.(در صورت داشتن کلام)(Required)
۲۵-با دستور و همراه با راهنمایی بیشتر از سه ثانیه به کودکان دیگر نگاه میکند.(Required)
۲۶-موقع ورود به جایی ،در میزند.(Required)
۲۷-به دیگران سلام میکند.(Required)
۲۸-با دستور بیشتر از سه ثانیه به کودکان دیگر نگاه میکند.(Required)
۲۹-بدون ایجاد مزاحمت سر کلاس مینشیند.(Required)
۳۰-از دیگران خداحافظی میکند.(Required)
۳۱-اسم پدرومادرش را میگوید.(در صورت داشتن کلام)(Required)
۳۲-اسم خواهر و برادرش را میگوید.(در صورت داشتن کلام)(Required)
۳۳-در صف ایستاده با صف حرکت میکند.(Required)
۳۴-نوع جنسیت خود را میشناسد.(Required)
۳۵- از عبارت (( خواهش میکنم))استفاده میکند.(در صورت داشتن کلام)(Required)
۳۶- از عبارت (( تشکر میکنم))استفاده میکند.(در صورت داشتن کلام)(Required)