خودیاری

پرسشنامه شماره 3

فرم شماره 3

تست asq
1 -فرد نگرانی نیستم.
2 -بیشتر افرادي را که با آنها در تماس هستم، واقعاً دوست دارم.
3 -تخیل پردازي من بسیار قوي است.
4 -نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوك هستم.
5 -دیگران مرا فردي عاقل و محتاط می شناسند.
6 -اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
7 -معمولاً از جاهاي شلوغ گریزانم.
8 -جنبه هاي هنري و زیبایی شناسی براي من زیاد اهمیت ندارند.
9 -آدم مکاري یا زیرکی نیستم.
10 -ترجیح می دهم در طی هر کاري آزادي انتخاب داشته باشم تا اینکه هر کاري را با نقشه از پیش تعیین شده انجام دهم
11 -بندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
12 -من فردي مسلط، استوار و قاطع هستم.
13 -زندگی بدون عواطف و هیجانات قوي برایم جالب نیست.
14 -بعضی ها فکر می کنند که من فردي خودخواه و خودمحورم.
15 -سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
16 -در مواجه با دیگران همیشه نگران هستم که نکند مرتکب اشتباهی شوم.
17-در کار و تفریح عجله و شتاب ندارم.مرتکب اشتباهی شوم.
18-بر اموراتم مسلط هستم.
19-همکاري را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهیم.
20 -سخت گیر نیستم و مسائل را جدي نمی گیرم. .
21 -بندرت خود را بیش از حد درگیر مسائل می کنم.
22-اغلب تشنه هیجان هستم.
23-اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی (ذهنی)لذت می برم.
24-بدم نمی آید به استعدادم و کارهایی که انجام داده ام ببالم.
25-بخوبی می توانم کارهایم را طوري تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.
26-اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.
27 -هرگز از شدت خوشحالی از جا نپریده ام.
28-فکر می کنم آموزش مطالب متناقض به دانشجویان فقط به سردرگمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
29 -لازم است که رهبران سیاسی از جنبه هاي انسانی سیاست هاي خود آگاهی بیشتري داشته باشند.
30-در طول سالهاي گذشته بعضی وقت ها دست به کارهاي احمقانه اي زده ام.
31 -زود می ترسم.
32-از مصاحبت با دیگران چندان لذت نمی برم.
33-سعی می کنم که کلیه افکارم را در جهات واقع بینانه هدایت کنم و از تخیل و رؤیا پردازي اجتناب نمایم.
34 -فکر می کنم اغلب مردم زندگی داراي حسن نیت هستند.
35 -من کارهاي اجتماعی همچون راي دادن را جدي نمی گیرم.
36-خلقی (روحیه اي) با ثبات دارم.
37 -دوست دارم همیشه افراد زیادي دور و برم باشد.
38 -گاهی کاملا جذب (محو) موسیقی می شوم که به آن گوش می دهم.
39 -اگر ضرورت داشته باشد آمادگی دستکاري کردن (گول زدن) دیگران براي رسیدن به اهدافم را دارم.
40-وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگه می دارم.
41-گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
42-گاهی نمی توانم آنطور که باید و شاید قاطع باشم.
43 -بندرت هیجانات و عواطف قوي در خودم احساس می کنم.
44 -سعی می کنم در مقابل همه مؤدب باشم.
45 -گاهی آنطور که باید و شاید قابل اتکا و اعتماد نیستم.
46 -وقتی با دیگران هستم بندرت نگران خود هستم.
47-وقتی کاري را می کنم آنرا با اشتیاق انجام می دهم.
48 -فکر می کنم یادگرفتن سرگرمی جدید و مهارت پیدا کردن در انجام آن کار جالبی است.
49 -هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوشزد نمایم.
49 -هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوشزد نمایم.
50 -داراي اهداف روشنی هستم و براي رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
51-مقاومت در مقابل خواسته ها و هوس هایم برایم آسان نیست.
52-دوست ندارم تعطیلات خود را در جاهاي شلوغ و پرهیجان بگذرانم.
53-بحث هاي فلسفی برایم خسته کننده هستند.
54- ترجیح می دهم در مورد خودم و کارهایم (دستآوردهایم) حرف نزنم.
55- قبل از شروع هر کاري وقت زیادي را تلف می کنم.
56- احساس می کنم که می توانم با اغلب مشکلاتم مقابله کنم.
57- گاهی حالت سرخوشی و نشاط شدیدي را احساس می کنم.
58- فکر می کنم که قوانین و سیاستهاي اجتماعی بایستی مطابق با نیازهاي زمان که در حال تغییر است، تحول پیدا کنند.
59- در روشهایم سرسخت و لجوج هستم.
60- قبل از اینکه تصمیم بگیرم به همه جوانب کار فکر می کنم.
61- بندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
62- دیگران مرا به عنوان فردي گرم و صمیمی می شناسند.
63- من زندگی تخیلی فعالی دارم.
64- فکر می کنم اگر اجازه بدهی (امکان بدهی) بیشتر مردم از تو سوء استفاده می کنند.
65- سعی می کنم از آنچه اتفاق می افتد مطلع باشم و معمولا تصمیم هاي موثر و دقیق می گیرم.
66- دیگران مرا فردي عصبانی مزاج و تحریک پذیر می شناسند. (من به عنوان فردي که زود عصبانی میشود شناخته می شوم).
67- غالباً ترجیح می دهم که کارها را به تنهایی انجام دهم.
68- تماشاي باله و رقصهاي مدرن برایم خسته کننده است. (گوش دادن به موسیقی کلاسیک و سنتی برایم خسته کننده است.)
69- حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب بدهم.
70- فرد بسیار منظمی نیستم.
71- بندرت غمگین و افسرده هستم.
72- معمولا رهبري را در جمع هایی که جزو آن بوده ام به عهده داشته ام.
73- اینکه راجع به موضوعات چه احساسی دارم برایم مهم است.
74- برخی فکر می کنند من فردي حسابگر و خشک هستم.
75- بدهکاریهایم را سرموقع و کامل پرداخت می کنم.
76- گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.
77- کارهایم را به کندي ولی پیوسته و به مرور انجام می دهم.
78- هنگامی که راه درست انجام کاري را پیدا کنم آن روش را همواره در آن مورد ادامه می دهم.
79- حتی هنگامی که ابزار خشم منطقی است در بروز آن تردید دارم.
80- وقتی برنامه اي را براي بهبود وضعیت خودم شروع می کنم معمولاً بعد از چند روزآنرا کنار می گذارم.
81- مقابله با هوس هایم کار مشکلی نیست.
82- گاهی کارهائی را فقط براي سرگرمی و وقت تلف کردن انجام داده ام.
83- از حل جدول و معما لذت می برم.
84- بر این باورم که از بیشتر مردم بهتر هستم.
85- فرد فعالی (مولدي) هستم که همیشه کارم را کامل انجام می دهم.
86- هنگامی که تحت فشارهاي روحی زیادي هستم گاه احساس می کنم که دارم خورد می شوم.
87-شخص خوشحال و امیدواري نیستم.
88- معتقدم که هنگام تصمیم گیري در مسایل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی مان باشیم.
89- ما هرگز نمی توانیم براي افراد فقیر و سالمند کار زیادي بکنیم.
90- گاهی اول عمل می کنم بعد می اندیشم.
91- اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
92- اغلب مردم مرا فردي سرد و غیر صمیمی می شناسند.
93- دوست ندارم وقتم را با خیالپردازي تلف کنم.
94- فکر می کنم که اغلب مردمی که با آنها رابطه دارم درستکار و قابل اعتماد هستند.
95- غالب اوقات بدون آمادگی کافی درگیر کارها می شوم.
96- فردي حساس و دمدمی مزاج به حساب نمی آیم.
97- اگر براي مدت طولانی تنها باشم واقعا نیاز به دیگران را حس می کنم.
98- نقشهاي موجود در طبیعت مرا مبهوت می کنند.
99- کاملاً درست کار بودن در تجارب و کسب روش مناسبی نیست.
100- براي انکه بدانم چی کجاست ترجیح می دهم هر چیزي را در جاي خودش قرار دهم.
101- بعضی اوقات عمیقاً احساس پشیمانی و تقصیر می کنم.
102- غالباً در جلسات می گذارم دیگران بیشتر حرفها را بزنند.
103- به ندرت احساسات آنی خود توجه می کنم.
104- عموماً سعی می کنم شخص با ملاحظه و منطقی باشم.
105- گاهی در بازیهاي تک نفره (با خودم) تقلب می کنم.
106- اگر دیگران سر به سر من بگذارند و با من شوخی کنند زیاد ناراحت نمی شوم.
107- اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژي هستم.
108- اغلب غذاهاي جدید و ناآشنا را امتحان می کنم.
109- اگر کسانی را دوست نداشته باشم برایم مهم نیست که متوجه شوند.
110- براي رسیدن به اهدافم جدیت می کنم.
111-موقع خوردن غذاي مورد علاقه ام میل دارم خیلی بخورم.
112- سعی می کنم فیلمهاي ترسناك و تکان دهنده را نبینم.
113- گاهی هنگامیکه دیگران درباره موضوعات بسیار انتزاعی (ذهنی) و نظري صحبت می کنند حوصله ام سر میرود.
114- سعی می کنم شخص متواضع و فروتنی باشم.
115- برایم مشکل است خودم را مجبور به انجام وظایفم کنم.
116- در مواقع حساس و بحرانی خونسردي خود را حفظ می کنم.
117- بعضی از اوقات احساس خوشحالی بیش از حد می کنم. (انگار قند در دلم آب می کنند).
118- معتقدم که هر جامعه اي داراي باورهاي صحیح و غلط خاص خود است، که براي خود آن جامعه داراي اعتبار و ارزش است.
119- با افرادي که در خیابان ها گدائی می کنند هیچگونه احساس همدردي ندارم.
120- همیشه قبل از دست زدن به عملی پیامدهاي آنرا در نظر می گیرم.
121- بندرت نگران آینده می شوم.
122- واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
123- از تمرکز بر یک موضوع خیالی، و بررسی تمام احتمالات ممکن و شاخ و برگ دادن به آن لذت می برم.
124- وقتی شخصی کاري را برایم انجام می دهد به نیت پنهانی او شک می کنم.
125- به قضاوتهاي صحیح و دقیق خود افتخار می کنم.
126- اغلب از افرادي که باید با آنها در ارتباط باشم، خوشم نمی آید.
127- کارهایی را ترجیح می دهم که به تنهائی آنها را انجام دهم و دردسر تماس با دیگران را نداشته باشم.
128- شعر تقریباً اثري روي من ندارند.
129- از اینکه دیگران فکر کنند فرد متظاهري هستم متنفرم.
130- فکر نمی کنم که هیچوقت بتوانم آدم منظمی بشوم.
131- هنگامی که اشتباهی صورت گیرد خودم را سرزنش می کنم.
132- سایر افراد غالباً براي تصمیم گیري به من نگاه می کنند.
133- تجارب هیجانی و احساسی گسترده و گوناگونی به من دست می دهد.
134- دیگران مرا به عنوان فردي دست و دلباز نمی شناسند.
135- وقتی من تعهدي می دهم همیشه آنرا اجرا می کنم.
136- اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
137- سرعت عمل و سرحالی من به اندازه سایرین نیست.
138- ترجیح می دهم که وقتم را در محیطهاي آشنا صرف کنم.
139- وقتی به من توهین شود سعی می کنم آنرا ببخشم و فراموش کنم.
140- حس نمی کنم که با فشار دیگران به پیش می روم.
141- من بندرت تسلیم خواسته هاي آنی خود می شوم.
142- همیشه براي کار آماده ام.
143- از حل کردن معماهاي پیچیده لذت می برم.
144- نظرم نسبت به خودم بسیار مثبت است.
145- وقتی کاري را بدست می گیرم تقریبا همیشه آنرا به پایان می رسانم.
146- غالبا تصمیم گیري براي من مشکل است.
147- خودم را فردي خیلی سرحال و سرزنده نمی دانم.
148- معتقدم که وفاداري به اصول و ایده آلهاي شخصی (داشتن تعصب هاي خاص) بسیار مهمتر از آزاد اندیشی و نداشتن تعصب است.
149- نیازهاي انسانی باید همیشه مقدم بر ملاحظات اقتصادي باشد.
150- غالباً کارهایم را بدون برنامه ریزي زمانی انجام می دهم.
151- غالباً نگران این هستم که مبادا کارها مطابق برنامه یا به درستی پیش نرود.
152- براي من لبخند زدن و دوستانه رفتار کردن با غریبه ها آسان است.
153- اگر احساس کنم که ذهنم به سمت خیال پردازي کشیده می شود معمولاً خود را مشغول کرده و ذهن خود را بر روي کاري یا فعالیتی متمرکز می کنم.
154- اولین واکنش من نسبت به افراد این است که به آنها اعتماد کنم.
155- به نظر نمی رسد که در هیچ کاري کاملاً موفق باشم.
156- خیلی طول می کشد تا من از کوره در بروم (عصبانی بشوم).
157- ترجیح می دهم که تعطیلاتم را در یک محل تفریحی شلوغ بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده.
158-بعضی از انواع موسیقی برایم بسیار جالب و پر کشش هستند.
159- گاهی با زرنگی، دیگران را وادار می کنم کاري را که من می خواهم انجام دهند.
160- تا حدي مشکل پسند و دقیق هستم.
161- من خودم را دست کم می گیرم.
162- ترجیح می دهم که براي خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم.
163- بندرت متوجه احساسات و عواطف حاصل از وضعیتهاي مختلف می شوم.
164- اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
165- من بشدت پایبند اصول اخلاقی خود هستم.
166- در حضور رؤسایم و یا سایر بزرگان راحت هستم.
167- من غالباً شخص عجولی به نظر می رسم.
168- گاهی فقط به منظور ایجاد تنوع در زندگی تغییراتی در محل اثاثیه خانه ایجاد می کنم.
169- اگر شخصی دعوا را شروع کند من آماده دعوا کردن هستم.
170- تلاش می کنم آنچه را می توانم بدست آورم.
171-گاهی از پرخوري بیمار می شوم.
172- هیجانات ناشی از سوار شدن در چرخ فلکهاي سریع را بسیار دوست دارم.
173- علاقه اي به تامل و تفکر جدي درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
174- صرفنظر از اینکه دیگران چه وضعیت و شرایطی دارند، احساس نمی کنم که از بقیه بهتر باشم.
175- وقتی کاري بسیار مشکل می شود، تمایل پیدا می کنم که کار جدیدي را شروع کنم.
176- بخوبی می توانم خود را در یک بحران اداره کنم.
177- خوشحال، بشاش و داراي روحیه خوبی هستم.
178- خودم را روشن فکر می دانم (داراي سعه صدر هستم) و به نحوه زندگی دیگران، هر اندازه که متفاوت باشد احترام می گذارم.
179- معتقدم که تمام انسانها شایسته احترام هستند.
180- بندرت عجولانه تصمیم می گیرم.
181- نسبت به اکثر افراد داراي ترسهاي کمتري هستم.
182- با دوستانم وابستگی عاطفی قوي (مستحکم) دارم.
183- در کودکی بندرت از بازیهایی که جنبه نمایشی و تخیلی داشتند خوشم می آمد.
184- معمولاً در مورد افراد خوش بین و خوش باورم.
185- شخص بسیار قادر و توانایی هستم.
186- گاهی شخص بداخلاق و ترشرو هستم.
187- معمولاً گردهمائی اجتماعی برایم کسل کننده هستند.
188- بعضی اوقات وقتی شعري را می خوانم یا یک کار هنري را تماشا می کنم، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.
189- گاهی افراد را به تملق و یا زور وادار به انجام خواسته ام می کنم.
190- من در رابطه با تمیزي وسواس ندارم.
191- بعضی اوقات زندگی سرد و نا امید کننده به نظرم می رسد.
192- در گفتگوها بیشترین سهم از صحبت کردن را دارم.
193- هم حسی با دیگران برایم آسان است. (می توانم آنچه را دیگران احساس می کنند، من هم همانطور احساس می کنم).
194- خود را شخصی خیر و نیکوکار می دانم.
195- براي جلوگیري از دوباره کاري سعی می کنم کارهایم را با دقت انجام دهم.
196- اگر درباره کسی حرف بدي زده باشم و یا کار خلافی انجام داده باشم، برایم مشکل است دوباره با آن فرد روبرو شوم.
197- زندگی و رویدادهاي برایم سریع می گذرد.
198- براي مرخصی ترجیح می دهم به محلهاي آشنا بروم.
199- سرسخت و لجوج هستم.
200- تلاش می کنم که هر کاري را به نحو احسن انجام دهم.
201- گاهی کارهایم را بدون تأمل انجام می دهم و بعد پشیمان می شوم.
202- رنگهاي روشن و چیزهاي پر زرق و برق مرا به خود جلب می کند.
203- من کنجکاویهاي روشنفکرانه فراوانی دارم.
204- ترجیح می دهم به جاي خودم دیگران را تمجید و ستایش کنم.
205- آنقدر کارهاي ریز و کوچک براي انجام دادن دارم که گاهی تمام آنها را ندیده می گیرم.
206- حتی وقتی به نظر می رسد همه کارها اشتباه شده، باز هم می توانم تصمیمات خوبی بگیرم.
207- بندرت از لغاتی مثل ((فوق العاده)) و ((عالی)) برای توصیف تجربیاتم استفاده میکنم.
208- فکر می کنم اگر فردي در سن 25 سالگی اش نداند که به چه چیز معتقد است، داراي مشکلی است.
209- من با افرادي که به خوشبختی خودم نیستند همدردي می کنم.
210- وقتی می خواهم به یک سفر کوتاه بروم، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه ریزي می کنم.
211- گاهی اوقات فکرهاي ترسناك به ذهنم می رسد.
212- نسبت به افرادي که با آنها کار می کنم علاقه شخصی پیدا می کنم.
213- برایم مشکل است که به آسانی به ذهن یا فکرم اجازه دهم تا بدون کنترل یا هدایت در هر جهتی که خواست برود.
214- اعتقاد خوبی به فطرت انسان دارم.
215- در کارم، شخصی کارا و موثر هستم.
216- حتی یک اذیت و آزار کوچک مرا عاجز می کند.
217- از میهمانیهاي شلوغ خوشم می آید.
218- از خواندن اشعار حاوي احساسات و تصورات، بیشتر از داستان لذت می برم.
219- به زیرکی خود در اداره کردن افراد افتخار می کنم.
220- وقت زیادي را براي پیدا کردن چیزهایی که در سرجایشان نگذاشته ام صرف می کنم.
221- غالبا وقتی کارها درست پیش نمی روند، دلسرد می شوم و خود را می بازم.
222- پذیرش مدیریت براي من کار ساده اي نیست.
223- چیزهاي غریب مثل: بوهاي خاص و یا نام مکانهاي دور، می تواند در من حالات احساسی شدیدي بوجود بیاورد.
224- اگر بتوانم براي کمک به دیگران حاضرم کار خود را رها می کنم.
225- فقط در شرایطی که واقعاً بیمار باشم، کارم را تعطیل می کنم.
226- وقتی از افراد آشنا کارهاي احمقانه سر می زند، براي آنها ناراحت می شوم.
227- شخص بسیار فعالی هستم.
228- براي رفتن به محلی، همیشه از مسیر یکسانی استفاده می کنم.
229- اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
230- من فردي معتاد به کار هستم.
231- همیشه قادرم احساساتم را کنترل کنم.
232- دوست دارم در رویداد ورزشی همراه و همگام جمعیت باشم.
233- داراي طیف وسیعی از علائق ذهنی (فکري) هستم.
234- انسانی والا و برتري هستم.
235- شخص بسیار منظم و مرتبی هستم.
236- از نظر عاطفی کاملاً با ثبات و متعادل هستم.
237- زود به خنده می افتم.
238- معتقدم نظام اخلاقی جدیدي که آسان گیري (تساهل) در انجام امور را توصیه می کند اصلاً اخلاق حساب نمی شود.
239- بیشتر ترجیح می دهم فرد رحیم و بخشنده اي باشم تا عادل.
240- همیشه قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم.

پرسشنامه اول

فرم شماره 1

لطفا زیر را با دقت مطالعه بفرمایید و به گزینه ها پاسخ دهید
تعداد فرزندان(Required)
تحصیلات(Required)

سوالات

وقتي تغییري رخ مي دهد، مي توانم خودم را با آن سازگار کنم.(Required)
حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمي ام با او در زمان استرس به من کمک مي کند .(Required)
وقتي راه حل روشني براي مشکلاتم وجود ندارد، گاهي تقدیر مي تواند کمک کند .(Required)
مي توانم براي هر چیزي که سر راهم قرار مي گیرد، چاره اي بیندیشم.(Required)
وقتي با مشکلي رو به رو مي شوم سعي میکنم جنبه هاي خنده دار آنها را هم ببینم.(Required)
موفقیت هایي که در گذشته داشته ام چنان اطمیناني در من ایجاد کرده اند که میتوانم با چالش ها و مشکلات پیش رو برخورد کنم .(Required)
لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوي تر شدنم مي شود.(Required)
معمولا پس از بیماري، صدمه و دیگر سختي ها به حال اولم بر مي گردم(Required)
معتقدم در هر اتفاق خوب یا بدي، مصلحتي نهفته است.(Required)
در هر کاري بیشترین تلاش را مي کنم و به نتیجه هم کاري ندارم.(Required)
معتقدم به رغم وجود موانع، مي توانم به اهدافم دست یابم(Required)
حتي وقتي اوضاع ناامید کننده مي شود مأیوس نمي شوم.(Required)
در لحظات استرس زا و بحران، مي دانم براي کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم(Required)
وقتي تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمي دهم و درست فکر مي کنم(Required)
ترجیح مي دهم خودم مشکلاتم را حل کنم تا این که دیگران همه تصمیم ها را بگیرند(Required)
اگر شکست بخورم به راحتي دلسرد نمي شوم(Required)
وقتي با چالشها و مشکلات زندگي دست و پنجه نرم میکنم، خود را فردي توانا مي دانم(Required)
در صورت لزوم مي توانم تصمیم هاي دشوار و غیرمنتظره اي بگیرم که دیگران را تحت تأثیر قرار مي دهد.(Required)
مي توانم احساسات ناخوشایندي چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم(Required)
در برخورد با مشکالت زندگي، گاهي الزام میشود صرفا براساس حدس وگمان عمل کنم.(Required)
در زندگي یک حس نیرومند هدفمند دارم .(Required)
حس مي کنم بر زندگي ام کنترل دارم.(Required)
چالش هاي زندگي را دوست دارم(Required)
بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو، براي رسیدن به هدفم تلاش مي کنم(Required)
به خاطر پیشرفت هایم به خود مي بالم(Required)

پرسشنامه دوم

مادر گرامی لطفا به سئوالات زیر به دقت پاسخ دهید.

پرسشنامه شماره 2
دیگران فکر می کنند، فرزند من ناتوان است.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند خواندن و نوشتن بیاموزد.(Required)
دیگران فکر می کنند فرزند من نمی تواند مستقل باشد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند در آینده شغلی داشته باشد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند ازدواج کند .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من دچار بیماری واگیردار است.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند با همسالان خود بازی کند .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من همیشه نیاز به حمایت دارد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نیاز به ترحم دارد .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من عمر طولانی نخواهد داشت .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من توانایی ذهنی اندکی دارد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من شایستگی بر خوداری از حقوق انسانی را ندارد .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند.(Required)
دیگران فکر می کنند،فرزند من نباید با فرزند آن آنها همبازی شود .(Required)
دیگران فکر می کنند، با نزدیک شدن فرزند من به کودکان دیگر موجب ایجاد وحشت در آنها می شود.(Required)
دیگران فکر می کنند ،تلاش در مورد او بی فایده و بی ثمره است.(Required)
دیگران فکر می کنند، تلاش حضور کودک من در مدرسه برای سایر کودکان مشکل زاست(Required)
دیگران فکر می کنند من نباید دیگر بچه دار شوم.(Required)
دیگران فکر می کنند ، فرزند من دیگر درمان نمی شود.(Required)
دیگران فکر می کنند ، فرزند من نشانه عقوبت الهی است(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من واقعاً ناتوان است.(Required)
من فکر می کنم، فرزند من نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند خواندن و نوشتن بیاموزد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند فعالیتهای روزانه را انجام دهد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند ازدواج کند.(Required)
من فکر می کنم ، مشگل فرزند من واگیردار است.(Required)
من فکر می کنم، فرزند من نمی تواند با همسالان خود بازی کند.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من همیشه نیاز به ترحم دارد.(Required)
من فکر می کنم ، توانایی کودک من کم است.(Required)
من از این نگرانم که فرزندم عمر طولانی نخواهد داشت.(Required)
من فکر می کنم هرگونه تلاش برای او بی فایده و بی نتیجه است.(Required)
دیگران فرزند من را با افراد دیگر مقایسه می کنند.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من از حقوق انسانی برخوردار نیست.(Required)
من فکر می کنم، بسیاری از رفتارهای کودک من غیر قابل پیش بینی است.(Required)
ممکن است در بعضی جاها کودک من به کودکان دیگر آسیب برساند.(Required)
فکر می کنم، آینده فرزندان دیگرم هم به خطر افتاده است.(Required)
به دلیل داشتن این کودک ، تصمیم به داشتن فرزند دیگر ندارم.(Required)
کودکم نمی تواند آداب و رسوم اجتماعی را رعایت کند.(Required)
بعضی وقتها از کودکم کارهایی سر می زند که مایه آبرو ریزی است.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، در جمعهای خانوادگی شرکت نمی کنم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، به مسافرت نمی روم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، با همسایگان ارتباطی ندارم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، از رفتن به مراسم و جشنها امتناع می کنم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، دوست صمیمی ندارم.(Required)
دیگران به من نگاههای غیر عادی دارند.(Required)
دوستان زیادی را از دست داده ام.(Required)
از مراجعه به مراکز درمانی امتناع می کنم ( به علت ترس از طرف مردم).(Required)
داشتن چنین فرزندی مایه ی خجالت است.(Required)
دیگران ما را مسخره می کنند.(Required)